Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

På Salems webbplatser använder vi cookies för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här.

Befolkning

Salems befolkning uppgick till 16 615 medborgare vid årsskiftet 31/12-2016. Det var en ökning med 189 personer jämfört med årsskiftet 2015/16. Ökningen under året var 1,2%, vilket är i nivå med kommunens genomsnitt de senaste femton åren.

Fler detaljerna kring befolkningsförändringarna under år 2016 för kommunen väntas komma från SCB under vecka 10. 

Befolkningen vid årsskiftet 2015/16

Salems befolkning uppgick till 16 426 medborgare 31/12-2015. Det var en ökning med 286 personer från 2014. Salems befolkning har ökat med drygt 1,1 procent per år i genomsnitt mellan år 2000 - 2015.  Vid årsskiftet 2015/2016 var befolkningen i Salem 16 426 personer varav 5 500 bor i kommundelen Rönninge. Jämfört med länet fanns i slutet av 2015 en högre andel barn och ungdomar upp till 20 år, samt personer i ålder 39-49 år. Andelen barn och ungdomar i åldern 0-19 år och personer 39-49 år är 28,9 % (jmf med länet 23,8 % och riket 22,7 %) respektive 16,7 % (jmf med länet 14,5 % och riket 13,3 %). Andelen äldre än 75 år har ökat de senaste åren så att det idag ligger på länsgenomsnittet.

Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det ca 1 233 utländska medborgare vilket motsvarar 7,6 % av totalbefolkningen. Antalet utländska meborgare har ökat något från föregående år. En fjärdedel av de utländska medborgarna var finska medborgare. Mellan 2012-2015 ökade antalet personer från Syrien från 31 till 117. Dessutom var drygt 1 200 personer Salemsbor födda i utlandet.

 

In- och utflyttning 1970-2015

Under 1980-talet skedde en nettoutflyttning med i genomsnitt 200 personer per år. Under 1990-talet fram till 1998 var in- och utflyttningen i stort sett lika stor, förutom 1994 då det skedde en utflyttning av bosnier. I slutet av 1990-talet skedde en stor inflyttning till Salem pga ett stort bostadsbyggande men under resten av 2000-talet fram till år 2006 var in- och utflyttningen ungefär lika stor men  från 2005 har det åter skett en mindre nettoinflyttningen till Salem åter pga ett ökat bostadsbyggande. Under 2015 ökade nettoinflyttningen med 223 personer.

Mellan 2005-2015 har det skett en nettoinflyttning av yngre barnfamiljer. Däremot sker en stor nettutflyttning bland ungdomar i åldern 18-24 år men även bland åldergruppen 45-59 år har skett en viss nettoutflyttning de senaste åren. 

I genomsnitt har befolkningen i Salem ökat med 200 personer per år den senaste tioårsperioden. Mellan 2006-2007 ökade befolkningen med över 350 personer per år vilket är mycket i förhållande till Salems totala befolkning. Under 2015 ökade Salems befolkning med 223 personer. Antalet födda barn har varierat mellan 170-210 barn per år. Antalet döda har har ökat succesivt från 80-90 till 100-110 personer per år de senaste åren.

 

Befolkning 1970 - 2030

Befolkningsutvecklingen fram till 2030 har beräknats utifrån det planerade bostadsbyggande som angivits i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet (KBP) för Salems kommun och Översiktsplan för Salem som antagits av kommunfullmäktige i juni 2006. För åldrarna 0-24 år har en framskrivning av befolkningen i ettårsklasser uppdelat på mindre delområden gjorts. Antaganden om utglesning har hämtats från studier av tidigare befolkningsutveckling i olika områden. För nybebyggelse har separata antaganden gjorts utifrån aktuella studier av nybebyggelseområden i kommunen. Delområden har sedan sammanräknats till skolupptagningsområden, kommundelar och kommunen totalt.

 Befolkning 1970-2030

Ovanstående diagram visar befolkningsutvecklingen 1970-2015 och prognostiserad utveckling fram till 2030 för olika åldersgrupper i Salems kommun. Om utbyggnad sker enligt KBP 2016-2020 och Översiktsplan beräknas totalbefolkningen att öka som mest till omkring 17 400 personer år 2022/2023 för att därefter minska. Trots att totalbefolkningen minskar efter 2023 beräknas antalet äldre öka kraftigt under hela perioden. Antalet skolbarn beräknas öka till omkring 2019/2020 för att därefter ligga still under en tio årsperiod. Även antalet förskolebarn minskar kraftigt från 2023 om inte nya områden byggs.

 

Antalet 1-5-åringar är stabilt de närmaste åren för att därefter öka från 2018/2019 när centrala Rönninge och senare Salems Centrum byggs ut. Efter 2022/2023 beräknas antalet förskolebarn minska kraftigt både i kommundelarna Salem och Rönninge om inte nya områden byggs.

 

I kommundelen Rönninge beräknas antalet skolbarn vara stabilt några år för att därefter succesivt minska trots planerad utbyggnad i centrala Rönninge och sydvästra Rönninge (förtätning), om inga ytterligare nya områden byggs.

Antalet skolbarn 6-15 år i kommundelen Salem minskade mellan 2002 och 2008 med ca 250 elever. Från 2010 ökar antalet skolbarn åter pga utbyggnaden i Söderby Park. Ökningen beräknas fortsätta ända till 2022/2023. Vidare utveckling beror därefter på hur många nya områden som byggs.

Antalet ungdomar i Salem beräknas öka till 2022/2023. Vidare utveckling beror därefter på hur många nya områden som byggs.

Fram till 2040 kommer antalet äldre (65 år och äldre) att öka kraftigt. Mellan 2000 och 2040 beräknas antalet personer äldre än 65 år mer än fördubblas till över 4 000 personer. Antalet personer äldre än 80 år beräknas dock öka något fram till år 2010 för att därefter nära tredubblas till år 2030 för att därefter stagnera. Mellan 2015-2040 beräknas antalet äldre än 85 år mer än tredubblas. Även antalet äldre påverkas av hur många nya områden som byggs.

 

Publicerad 23 april 2016

Senast granskad 23 februari 2017