Startsida » Aktuellt i högerspalten » Placering av paviljong...

Placering av paviljonger för flyktingar


Ny lag om anvisning av flyktingar

Under det senaste året har ett stort antal flyktingar kommit till Sverige. Den 27 januari fattade riksdagen beslut om en ny lag som ger Migrationsverket rätt att anvisa flyktingar (nyanlända med uppehållstillstånd) till kommunerna oavsett om det finns lediga lägenheter eller ej. Den nya lagstiftningen börjar att gälla den 1 mars 2016. Dessutom kommer ett antal ensamkommande flyktingbarn att placeras i kommunen. 

 

För att kunna ta emot de flyktingar som anvisas till Salems kommun behöver vi uppföra två nya paviljonger för boende. En paviljong för flyktingfamiljer och vuxna flyktingar och en för ensamkommande flyktingbarn. 

 

Beslut om prioritering av platser

Kommunstyrelsen har valt ut fyra platser som är aktuella för placering av boenden. Detaljplanerna medger inte permanenta bostäder, men tillfälligt bygglov kan beviljas för fem år. Kommunen kommer att ansöka om bygglov för alla fyra platser även om det i dagsläget endast planeras för två boenden. Om och när bygglov beviljas uppförs paviljongerna på de platser som står först i den prioriteringsordning som kommunstyrelsen fastställt.

 

I prioriteringsordning är det dessa platser som är aktuella (se även karta nedan)
1. Salem 5:29. Marken ägs av NCC men kan hyras av kommunen. Här har det tidigare funnits en förskola.
2. Del av fastigheten Rönninge 1:112. Kommunens mark som ligger vid Rönningevägen. Här finns idag en bollplan.
3. Salem 5:27. Kommunens mark som ligger vid Fasanstigen/Söderbyvägen. Här är det idag en grusad yta som nyttjas som parkering.
4. Del av fastigheten Uttringe 1:831. Kommunal mark vid Sjövretsvägen. Här är det idag naturmark.

 

Ansökan om bygglov

Bygg-och miljöenheten har fått in bygglovshandlingar från fastighetsenheten för samtliga fyra paviljonger för nyanlända. Handlingarna ska kompletteras med kartunderlag och därefter anses ansökningshandlingarna för byggloven vara kompletta. Bygg- och miljöenheten påbörjar då handläggningen av ärendena och kommer under vecka 19 skicka ut handlingar till de grannar som anses berörda av etableringarna. I samband med bygglovsprocessen planeras ett möte för berörda grannar där muntlig information kommer att ges. Efter kommuniceringen med grannarna kommer deras eventuella synpunkter vägas in i bedömningen. Beslut planeras att tas på bygg- och miljönämndens sammanträde den 14 juni 2016.

 

Placering av paviljong för ensamkommande flyktingbarn

Eftersom fastigheten Salem 5:29 är störst passar den bäst för placering av paviljongen för ensamkommande flyktingbarn.

 

Ansvar för fler flyktingar under 2016

Under 2016 kommer Salems kommun liksom andra kommuner i Sverige att ta ansvar för fler flyktingar än under 2015. Länsstyrelsen har meddelat att Salem under 2016 ska ta emot 56 vuxna flyktingar och flyktingbarn med familjer. Under 2015 kom 21 personer till Salem från denna grupp. Utöver dessa personer kommer ett antal nya ensamkommande flyktingbarn. Länsstyrelsen håller just på att se över antalet. Under 2015 kom 72 ensamkommande flyktingbarn till Salems kommun.


Elisabeth Ståhl 2016-05-18 12:49Skriv ut