Välkommen till MÅLIS 2012!Kulturskolan på Salemsdagen

Hur lyckas eleverna i grundskolan?
Får de som bor på äldreboendet ett bra bemötande?

MÅLIS (Mål i Salem) ska visa hur kommunen utvecklas och hur väl kommunen lever upp till politikernas mål. Målen anger fokus de närmaste åren medan indikatorerna visar på utvecklingen; t ex genomsnittlig betygspoäng, ekonomiskt resultat eller fastighetsunderhåll. 

Röd eller grön "gubbe" visar om målet har uppnåtts och varje indikators riktvärde och gubbarnas färg visar om utvecklingen är tillfredsställande eller oroväckande. En pil visar också på tendensen.

Varje nämnd beslutar om mål och indikatorer som gäller för det närmaste året eller närmaste två åren. Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen. Välj vilket område du vill läsa mer om.

 

I början av året finns av förklarliga skäl inte så mycket uppföljning av målen. Många mål och indikatorer följs upp i slutet av året. Om du vill se tidigare resultat, se MÅLIS 2011.


Barn och utbildning

Förskola, grundskola och gymnasium.
Läs Mer

Bygg och miljö

Bygglov, miljötillsyn m m
Läs Mer

Central administration

Information, personal och ekonomi
Läs Mer

Kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden har fyra mål för 2012 års verksamhet; ett för biblioteket, ett för idrotts- och fritidsgårdsanläggningarna, ett för fritidsfältandet och ett för kultur- och föreningsverksamheten. De kommer att följas upp och utvärderas genom enkäter och statistik. Med enkäter till våra besökare ska vi ta reda på vad de tycker om verksamheten och få idéer till hur vi kan förbättra och utveckla servicen. Utfallet har blivit att målen för Bibliotek, kultur- och föreningsverksamheten och målet för idrotts och fritidsanläggningar har uppnåtts. Mendan målet för fritidsfältande ej har uppnåtts. Då tre av fyra mål har uppnåtts anses Kultur- och fritidsnämndens mål vara uppnått.
Läs Mer

Omsorg och socialt stöd

Äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg m m
Läs Mer

Samhällsbyggnad

Fastigheter, gator och vägar, VA, parker och grönområden m m
Läs Mer

Överförmyndar-nämnden

Stöd och bra service till huvudmän och ställföreträdare
Läs Mer

Övergripande mål

Kommunfullmäktiges mål
Läs Mer