Detaljplanens innehåll

 
En detaljplan ska göras när en prövning behöver ske av markens lämplighet för bebyggelse och bebyggelsemiljöns utformning, ny sammanhållen bebyggelse, ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller som ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark samt vid förändring eller bevarande av bebyggelse.
 
I detaljplan regleras vad som ska vara gator och andra allmänna platser eller kvartersmark. Utformning och användning kan regleras. Planen är ett resultat av allmänna och enskilda intressen.
I detaljplanen bestäms vilka rättigheter och skyldigheter som bl a fastighetsägarna har. Detaljplanen reglerar hur byggnader och marken får användas, hur stora husen får vara, var de ska placeras, hur de ska utformas m m.
 
Planen är rättsligt bindande under den s k genomförandetiden som gäller i 5-15 år.
 
Detaljplanen består av flera handlingar, plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning med illustrationer, fastighetsförteckning m m.
 
Även genomförandefrågor ska beskrivas bl a tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga frågor. Dessa beskrivs i en genomförandebeskrivning.
 
Till detaljplanen görs ofta en miljökonsekvensbeskrivning, som tas fram när förslaget innebär en betydande påverkan på miljön enligt plan- och bygglagen.
 
I förekommande fall tas exploateringsavtal fram parallellt med detaljplanen. Även gatukostnadsutredningar tas fram parallellt med detaljplanen.
 
Det är bygg- och miljönämnden som är politiskt ansvarig nämnd för detaljplaner och gatukostnadsutredningar.
 
 
 
 
 

Elisabeth Ståhl 2014-10-08 14:22Skriv ut