Våra pedagogiska verktyg

 

Arbeta i projekt- ett sätt att utforska tillsammans

 

På Sysslagården arbetar barn och pedagoger tillsammans i olika projekt. Projekten drivs med hjälp av barnens tankar och nyfikenhet som inspiration och vi utmanas tillsammans på ett lustfyllt sätt till att upptäcka och utforska nya saker kring de olika temana. 

 

I Läroplanen för förskolan står följande citat kring arbete i projekt: 

"Med ett projektinriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och
sammanhängande. Lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra"(s6).
 

 

Matematik

Foto: Luxlucid

Reflektion 

 

Vi pedagoger jobbar återkommande med reflektion kring det som barnen visar intresse för i arbetet med de pågående projekten och detta leder till att vi kan synliggöra de läroprocesser som barnen befinner sig i. 

 

Reflektionsmöten har sin grund i den italienska regionen Reggio Emilia där man introducerat begreppet ”Den lärande gruppen” utifrån Vygotskijs tankar om att allt lärande sker i ett socialt sammanhang. Lärande grupper kan bestå av både barn och vuxna och kan genom det sociala samspelet skapa en kunskap som går utöver den individuella, en kollektiv kunskap.

 

Syftet med reflektionen är bland annat att hitta fokus för arbetet med barnen, att veta hur man ska gå vidare och att få en fördjupning kring de läroprocesser som pågår i verksamheten.Begreppet reflektion kan exempelvis stå för återberättande, problemlösning, samarbete och nyfikenhet.samtalar om vad det är barnen försöker förstå, vad de undersöker, och är nyfikna på.   

 

Pedagogisk dokumentation 

 
Pedagogisk dokumentation kan sammanfattas som ett verktyg eller ett förhållningssätt som hjälper oss pedagoger att synliggöra barnen, verksamheten och oss själva som pedagoger. Det förtydligar vad vi behöver utveckla och förändra i vår verksamhet.  
 
Under verksamheten observerar vi pedagoger det som barnen gör, säger och verkar vara nyfikna på, vi samlar iakttagleser. Vi dokumenterar detta med hjälp av olika verktyg (kamera, videokamera, papper och penna, mp3-spelare m.m.). Vi försöker alltså att synliggöra med bilder, text och andra underlag vad som hänt i ett speciellt sammanhang, något som vi vill undersöka vidare. Vi tar därefter med oss detta som stöd i våra reflektionsstunder – vi lyssnar, samtalar, frågar och är nyfikna på varandra, hur gör vi för att kunna gå vi vidare tillsammans? Genom pedagogisk dokumentation kan vi stödja barnens minnen och förståelse, vi kan tillsammans förundras och reflektera över våra läroprocess.  

Cecilia Press 2015-03-02 11:18Skriv ut