Lärande och utveckling

Sysslagården förskola ska vara en plats där barn och  pedagoger tillsammans skapar mötesplatser för lärande och reflektion, både  mellan barn och barn, mellan barn och pedagoger. Mötesplatserna ska erbjuda en variation av upplevelser som utmanar barnens tankar och får de att förundras.

 

Verksamheten utgår alltid ifrån vår läroplan; Lpfö 98, rev 10. Där står beskrivet vilka målområden och värden som vårt arbete på förskolan skall genomsyras av, och genom en strukturerad miljö vill vi synliggöra lärandet inom områden som; matematik, naturkunskap, teknik, språk och kommunikation, värdegrund och demokratiska frågor, samt omsorg om allt levande ska vara vägledande.

Vi har en stor ateljé i hjärtat av förskolan som möjliggör möten med kreativa utforskande material. Med hjälp av vår ateljerista lär sig barn och pedagogerna olika tekniker för skapande verksamhet.

 

Projekt arbete - ett lustfyllt utforskande

På Sysslagården arbetar barn och pedagoger tillsammans i olika projekt. Projekten drivs med hjälp av barnens tankar och nyfikenhet som inspiration och vi utmanas tillsammans på ett lustfyllt sätt till att upptäcka och utforska nya saker kring de olika temana.

 

Pedagogisk dokumentation

Språk och kommunikation är något vi  undersöker och utvecklar. Hur barn kommunicerar och samtalar, hur de närmar sig omvärlden,och  erfar nya upptäckter i tex  litteracitet och skriftspråk.

 

Vi synliggör och  lyssnar på barnens frågor och funderingar som sedan leder oss vidare i vår nyfikenhet kring lärprocesser. Genom att utgå ifrån barnens teorier kan vi tillsammans reflektera över vilket intresse och lärande som uppstår. Det kan handla om problemlösning, samarbete, återberättande, eller lek. I processpärmar samlar  barnen sina alster för att vi tillsammans ska kunna samtala om det i barngrupperna och med familjerna.

 

Naturkunskap

Vi lägger stor vikt vid att att barnen skall få möta och lära känna naturen på nära håll. Runtomkring vår förskola finns skogar och många platser dit vi kan gå. Redan från tidig ålder är det viktigt att få vistas i skog och mark, vi tror att  det ökar barnens förståelse för naturvetenskapliga fenomen och skapar respekt för vår närmiljö. Vi arbetar med hållbar utveckling och för det arbetet har vi tagit hjälp av verktyget som stiftelsen Grön Flagg erbjuder.

 


Nina Nygård 2016-04-12 14:33Skriv ut