Startsida » Förskola & skola » Barn- och elevhälsa

Ett barn och en vuxen sitter på en skolgård och för ett samtal, med barn lekandes i bakgrunden.

Barn- och elevhälsan

Barn- och elevhälsa handlar om att främja hälsa hos alla barn och unga men bör ha fokus på barn och unga som är i behov av stöd och hjälp för sitt lärande. Barn- och elevhälsans arbete bör främst vara förebyggande och hälsofrämjande och en förskjutning ska ske från riskfaktorer till friskfaktorer. Arbetet sker genom att ta vara på och se till det som fungerar, stärka och utveckla det för att på så sätt stärka elevens känsla av sammanhang.

 

Elevhälsan ska arbeta med generellt inriktade uppgifter som rör elevernas arbetsmiljö, till exempel skolans värdegrund, arbetet mot kränkande behandling, undervisningen om tobak, alkohol och andra droger, jämställdhet samt sex- och samlevnadsfrågor.

 

Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskilds elevs lärande och utveckling.

 

Det är rektor som ansvarar för att en pedagogisk utredning görs om det finns signaler om att en elev kan vara i behov av särskilda stödåtgärder. Om kartläggningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska rektor se till att ett åtgärdsprogram upprättas.

 
I kommunen finns en samordnare för barn i behov av särskilt stöd som bland annat arbetar med prioritering och fördelning av platser till de kommunövergripande undervisningsgrupperna. Det finns även en central elevhälsa knutet till barn- och utbildningskontoret, som har i uppdrag att stötta förskolor och skolor i arbetet med att ge barn och elever det stöd de behöver för sin utveckling och sitt lärande.

 

Barn- och elevhälsoarbete - riktlinjer

Patientsäkerhetsberättelse 2014

Patientsäkerhetsberättelse 2013

 
 
 

Torbjörn Bergsdal 2016-04-19 16:32Skriv ut