Kartan visar planområdet Heliodal

Detaljplan för Heliodal, plan nr 80-59

Aktuellt

Detaljplanen för Heliodal antogs av kommunfullmäktige 2014-10-02. Planen överklagades till Länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen (MMD) och mark- och miljööverdomstolen (MÖD). 2016-04-11 beslutade MÖD i mål nr P 10898-15 att fastställa kommunfullmäktiges antagandebeslut. Domen kan inte överklagas. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 2016-04-11. Läs mer om genomförandet nedan under rubriken vanliga frågor.
 
Gatukostnadsutredningen för Heliodal och Solliden godkändes av Kommunfullmäktige 2015-10-01. Gatukostnadsutredningar kan inte överklagas på samma sätt som detaljplaner. Den fastighetsägare som vill invända mot fördelningen har istället möjlighet att göra det i samband med att kostnaderna debiteras.

Planområdets läge

Heliodals planområde ligger i sydvästra Rönninge och gränsar i norr mot järnvägen och i öster mot Solliden och Ekdalen/Källdalen, i söder mot Karlskronaviken, Uttringe Hage och södra Ekdalen samt i väster till Plantskoleområdet m m.

Planens syfte

Området planläggs för villabebyggelse. Alla fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Planen ska också möjliggöra bebyggelse på de obebyggda tomterna i området. Större tomter ska kunna delas.  En reservtomt för förskola/vårdboende/gruppboende tillskapas.
 
När kommunalt VA dras fram ska också de allmänna vägarna byggas ut. Uttringevägen anpassas till busstrafik. Gång- och cykelförbindelserna utvecklas. På vissa håll kommer nya kvartersvägar att behövas för att nå den nya bebyggelsen. Dessa vägar är avsedda att bli gemensamhetsanläggningar som berörda fastighetsägare ansvarar för. Möjligheten att gå mellan naturområden ska tas tillvara. Längs Uttringevägen ska en öppen landskapsbild behållas.

Vanliga frågor

Länk till vanliga frågor om planen och genomförandet.

Planskede

Laga kraft

Handlingar

Laga kraft-handlingar: detaljplan Heliodal
Plankarta, del 1 och del 2
Illustrationsplan, del 1 och del 2
Genomförandekarta, del 1 och 2
 
Gatukostnadsutredning
 
Antagandehandlingar: detaljplan Heliodal
 
Gatukostnadsutredning - utställningsversion
 

Handläggare

För frågor om   

kommunens överklagande till Mark- och miljööverdomstolen:
Förvaltningschef Anders Öttenius, tel 08-532 599 08, e-post anders.ottenius@salem.se eller Plan- och exploateringschef Conny Olsson, tel 08-532 598 99, e-post conny.olsson@salem.se.
   
detaljplanen: 
Planarkitekt Karin Hoas, tel: 08-532 59 932, e-post: karin.hoas@salem.se
 
  

Cecilia Törning 2016-05-16 16:52Skriv ut