Kartan visar planområdet Heliodal

Detaljplan för Heliodal, plan nr 80-59

Aktuellt


Detaljplanen för Heliodal antogs av kommunfullmäktige 2014-10-02. Planen överklagades. Länsstyrelsen beslutade 2015-04-13 att avvisa respektive avslå samtliga överklaganden. Planen är överklagad vidare till mark- och miljödomstolen.

 
Gatukostnadsutredningen för Heliodal och Solliden var utställd för granskning i december 2014 - januari 2015 samtidigt med detaljplanen för Solliden. 
 

Planområdets läge

Heliodals planområde ligger i sydvästra Rönninge och gränsar i norr mot järnvägen och i öster mot Solliden och Ekdalen/Källdalen, i söder mot Karlskronaviken, Uttringe Hage och södra Ekdalen samt i väster till Plantskoleområdet m m.

Planens syfte

Området planläggs för villabebyggelse. Alla fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Planen ska också möjliggöra bebyggelse på de obebyggda tomterna i området. Större tomter ska kunna delas.  En reservtomt för förskola/vårdboende/gruppboende tillskapas.
 
När kommunalt VA dras fram ska också de allmänna vägarna byggas ut. Uttringevägen anpassas till busstrafik. Gång- och cykelförbindelserna utvecklas. På vissa håll kommer nya kvartersvägar att behövas för att nå den nya bebyggelsen. Dessa vägar är avsedda att bli gemensamhetsanläggningar som berörda fastighetsägare ansvarar för. Möjligheten att gå mellan naturområden ska tas tillvara. Längs Uttringevägen ska en öppen landskapsbild behållas.
 

Planskede

Överklagad - planprocessen

Handlingar

Gatukostnadsutredning - utställning
Antagandehandlingar: detaljplan Heliodal

 

Den fullständiga versionen av utställningsutlåtandet kan beställas hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens registrator via e-post:  msb@salem.se eller tel: 08-532 599 00.  

Handläggare

Planarkitekt Karin Hoas, tel: 08-532 59 932, e-post: karin.hoas@salem.se.
Info om planförslaget kan också lämnas av exploateringsingenjör Magnus Hansson, tel: 08-532 599 42

Marie-Louise Olsson 2015-05-20 08:13Skriv ut