Kartan visar planområdet Heliodal

Detaljplan för Heliodal, plan nr 80-59

Aktuellt

Detaljplanen för Heliodal antogs av kommunfullmäktige 2014-10-02. Planen överklagades till Länsstyrelsen som 2015-04-13 beslutade att avvisa respektive avslå samtliga överklaganden. Planen överklagades vidare till mark- och miljödomstolen (MMD) som fattade beslut 2015-11-25. Dock innehåller beslutet en felaktighet som medför att kommunen behöver överklaga det vidare till mark- och miljööverdomstolen (MÖD) för att beslutet ska kunna korrigeras.
 

Felaktigheten består i att MMD skrev i beslutet (domslut) att kommunfullmäktiges antagandebeslut upphävs, trots att det står i motivering av domen (domskäl) att alla överklaganden ska avvisas respektive avslås. Kommunstyrelsen beslutade därför 2015-11-30 att överklaga MMD:s beslut.

 

MÖD anger på sin hemsida att målsättningen är att avgöra merparten av målen inom sex till nio månader efter att de kom in till domstolen. Det skulle innebära början av juni till början av september 2016 i detta fall. Kommunen har ingen närmare information om hur lång tid ärendet kan ta, och kan inte påverka domstolens handläggningstid. Vi kommer att uppdatera här så fort vi får beslutet. MÖD publicerar också sina avgöranden på sin hemsida. 

 

MÖD beslutade i december 2015 att bevilja prövningstillstånd för kommunens överklagande, d v s att domstolen ska ta upp att kommunens yrkande för prövning. Några fastighetsägare har också överklagat MMD:s beslut till MÖD, men de överklagandena avvisas d v s tas inte upp till prövning. Det beslutet kan inte överklagas. MÖD har ännu inte tagit slutlig ställning till kommunens överklagande.

 
Gatukostnadsutredningen för Heliodal och Solliden godkändes av Kommunfullmäktige 2015-10-01. Gatukostnadsutredningar kan inte överklagas på samma sätt som detaljplaner. Den fastighetsägare som vill invända mot fördelningen har istället möjlighet att göra det i samband med att kostnaderna debiteras.

Vad händer sedan? 

Om MÖD ändrar MMD:s beslut och fastställer kommunfullmäktiges antagandebeslut så vinner planen laga kraft och börjar gälla efter MÖD:s beslut.

 

Då börjar genomförandet, där första steget är att kommunen tar över den mark som behövs för allmänna platser, d v s kommunala vägar och naturområden enligt detaljplanen. Det sker genom ansökningar om förrättningar hos Lantmäteriet. För de flesta berörda fastigheterna är förrättningarna förberedda med avtal som tecknats med respektive fastighetsägare.

Planområdets läge

Heliodals planområde ligger i sydvästra Rönninge och gränsar i norr mot järnvägen och i öster mot Solliden och Ekdalen/Källdalen, i söder mot Karlskronaviken, Uttringe Hage och södra Ekdalen samt i väster till Plantskoleområdet m m.

Planens syfte

Området planläggs för villabebyggelse. Alla fastigheter ska anslutas till det kommunala VA-nätet. Planen ska också möjliggöra bebyggelse på de obebyggda tomterna i området. Större tomter ska kunna delas.  En reservtomt för förskola/vårdboende/gruppboende tillskapas.
 
När kommunalt VA dras fram ska också de allmänna vägarna byggas ut. Uttringevägen anpassas till busstrafik. Gång- och cykelförbindelserna utvecklas. På vissa håll kommer nya kvartersvägar att behövas för att nå den nya bebyggelsen. Dessa vägar är avsedda att bli gemensamhetsanläggningar som berörda fastighetsägare ansvarar för. Möjligheten att gå mellan naturområden ska tas tillvara. Längs Uttringevägen ska en öppen landskapsbild behållas.

Vanliga frågor

Länk till vanliga frågor om planen.

Planskede

Överklagad - planprocessen

Handlingar

Gatukostnadsutredning - utställning
Antagandehandlingar: detaljplan Heliodal

 

Den fullständiga versionen av utställningsutlåtandet kan beställas hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens registrator via e-post:  msb@salem.se eller tel: 08-532 599 00.  
 

Handläggare

För frågor om

   
kommunens överklagande till Mark- och miljööverdomstolen:
Förvaltningschef Anders Öttenius, tel 08-532 599 08, e-post anders.ottenius@salem.se eller Plan- och exploateringschef Conny Olsson, tel 08-532 598 99, e-post conny.olsson@salem.se.
   
detaljplanen: 
Planarkitekt Karin Hoas, tel: 08-532 59 932, e-post: karin.hoas@salem.se eller
exploateringsingenjör Magnus Hansson.
 
inlösen av mark m.m.:
exploateringsingenjör Magnus Hansson, tel 08- 532 599 42, e-post magnus.hansson@salem.se.  

Cecilia Törning 2016-01-14 16:52Skriv ut