Bostadsförsörjningsprogram med projektplan för Salems kommun

Bostadsförsörjningsprogrammet redovisar aktuella bostadsprojekt i kommunen under de närmaste fem åren. Programmet antas av kommunfullmäktige varje år och utgör en viktig del i kommunens årliga plan- och budgetprocess.

  • Bostadsförsörjningsprogram
  • Befolkningsprognos
  • Verksamhetsplaner t ex skolutbyggnadsprogram
  • Budget både drift och investering

Till bostadsförsörjningsprogrammet finns en särskild projektplan för utbyggnadsområden i Salems kommun. Projektplanen skall ge övergripande riktlinjer för start av planarbete och tidsplan för utbyggnad av VA och gator.

 

Kommunfullmäktige godkände i 2013-05-02 "Bostafsförsörjningsprogram  13-17" som redovisar 408 bostäder varav 195 småhus (48 %).

 


Jan Lorichs 2015-06-01 14:36Skriv ut