Bygglov


Tryck här för att länkas vidare till ansökningsblanketter och exempel på kontrollplan

 

De flesta ny- och tillbyggnader och invändiga ändringar/ombyggnader kräver bygglov/bygganmälan, men det finns vissa begränsade byggåtgärder som är befriade från bygglovsplikt. Avgörande för att fatta beslut om bygglov beror på fastighetens detaljplan. Detaljplanen är det mest vägledande dokumentet och i detaljplanen regleras bland annat hur marken ska användas, var man får bygga, till exempel sett till fastighetsgränser, korsprickig mark med mera, samt mer specifik infomation såsom byggrätt och antal våningar.  

Bygglov krävs för:

( 9 kap. PBL, SFS 2010:900)

- Nybyggnad

- Tillbyggnad

-  Annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att

a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,


b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller


c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
   Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

För andra anläggningar än byggnader gäller följande för bygglov:

( 6 kap. PBF SFS 2011:338)

Bygglov krävs för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra

1. nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanoroch golfbanor, 

2. upplag och materialgårdar, 

3. tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbanaeller gruvdrift, 

4. fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter somär hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andraolyckshändelser, 

5. radio- eller telemaster eller torn, 

6. vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan, b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjdöver marken, c) monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter, 

7. murar och plank, 

8. parkeringsplatser utomhus, 

9. begravningsplatser, och

10. transformatorstationer.

 

Ring gärna till oss på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om

- vilken detaljplan som gäller för din fastighet

- om det finns ritningar för din fastighet

- eller om du vill ventilera dina planer för en kommande bygglovsansökan!


Sara Carlberg 2016-04-19 13:46Skriv ut