Startsida » Äldre » Ansöka om hemtjänst & ...

Att söka hjälp

Du som är äldre och som är i behov av omvårdnad eller stöd i ditt boende har möjlighet att ansöka om detta. Ansökningar handläggs av biståndshandläggarna inom Socialförvaltningens Myndighetsenhet. Handläggarna gör bistånds- och behovsbedömningar och fattar ett beslut om bistånd.

 

 

Blankett för ansökan kan du hämta för att skriva ut här.

 

Utredning, bedömning och beslut

När ansöka om stöd och service i ordinärt boende eller plats i särskilt boende kommit till Myndighetsenheten är det biståndshandläggarens uppgift att göra en utredning och bedömning av behoven för att se hur de bäst kan tillgodose.  


I utredningen ingår hembesök. Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut, som innebär att ansökan antingen beviljas eller avslås. För att få stöd och service i hemmet måste den som ansökt ha behov av det, det räcker inte med att ha uppnått en hög ålder. Den som inte är nöjd med beslutet kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

 

Fullmakt, ombud eller god man

Huvudregeln är att den som önskar få omsorg och service i ordinärt boende eller vill ansöka om plats i särskilt boende själv ansöker. När den enskilde inte kan föra sin egen talan behövs hjälp av en företrädare, ett juridiskt ombud. Det kan vara en person som har fullmakt att företräda den sökande, en god man eller förvaltare.

 

Handläggningstider

En ansökan om särskilt boende handläggs inom tre månader och om ansökan beviljas erbjuds du en lägenhet på ett särskilt boende inom tre månader från det att beslutet fattats. Det är inte möjligt att välja specifikt boende själv utan vilket boende du erbjuds avgörs av var det finns en ledig lägenhet.

 

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med ditt biståndsbeslut kan du överklaga det i en skrivelse ställd till Fövaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska lämnas till kommunens Myndighetsenhet eller den biståndshandläggare du har kontakt med eller skickas till: Salems kommun, Myndighetsenheten, Socialförvaltningen, 144 80 Rönninge. Myndighetsenheten måste ha fått skrivelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet för att ditt öveklagande ska bli prövat.

 

Vill du ha mer information kring hur man överklagar ett beslut kan du kontakta kommunens biståndshandläggare.

 

Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna förslag på hur vår verksamhet kan förbättras.

 

Ytterligare information om äldreomsorg / hemtjänst får du via kommunens biståndshandläggare:

Se kontaktuppgifter till biståndshandläggare till höger på denna sida. 


Nina Pettersson 2015-09-30 09:01Skriv ut