Äldreomsorg

För dig som är äldre och som behöver service och omsorg ska det finnas äldreomsorg som är individuell och av god kvalitet. Du ska kunna känna trygghet i att omsorg finns när den behövs. Syftet med insatserna inom äldreomsorgen är att underlätta den dagliga livsföringen för dig som på grund av ålder eller sjukdom behöver stöd för att klara dig på egen hand. Huvudprincipen är att utifrån dina behov ge hjälp till självhjälp.

 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) har kommunen det yttersta ansvaret för att äldre som bor och vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver. Äldre personer inom kommunen som är i behov av särskild omvårdnad och stöd i sitt boende har möjlighet att ansöka om detta i form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Socialnämnden ska genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande sociala tjänster underlätta för den enskilde att leva och bo självständigt under trygga förhållanden.

 

Äldreomsorgen i Salems kommun består av ledsagning, hemtjänst, dagverksamhet, måltidsservice, korttidsboende/avlastning och äldreboende. Äldreomsorgen ser till den boende/kundens individuella behov så att de känner trygghet, delaktighet, får ett gott bemötande och en aktiv meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Salems kommun har totalt tre äldreboenden. Mer information finns under respektive äldreboende.

 

Uppsökande verksamhet

Socialförvaltningen skickar årligen ut ett brev till de kommuninvånare som fyller eller har fyllt 80 år under året för utskciket. Med brevet skickas ett svarsformulär där den äldre anger om han/hon vill ha kontakt med en biståndshandläggare per telefon eller om han/hon önskar få skriftlig information om färdtjänst samt om äldreomsorgen. Med brevet bifoags också  informationsmaterial om andra kostnadsfria  verksamheter så som väntjänst, fixarservice, anhörigstöd och kulturella aktiviteter som riktar sig till äldre.

 

Att söka hjälp

Du som är äldre och som är i behov av omvårdnad eller stöd i ditt boende har möjlighet att ansöka om detta. Ansökningar handläggs av biståndsbedömare inom Socialförvaltningens Myndighetsenhet. Biståndshandläggarna utreder och fattar beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade enligt socialtjänstlagen.

Inom hemtjänst finns valfrihet enligt LOV vilket innebär att du kan välja mellan olika utförare.

 

Telefon växel: 08-532 598 00

 

Telefontider:

Måndagar: 14:00-15:00

Tisdag och onsdagar: 8:30-10:00

Fredag: 8:30-9:30

 

Att söka hemtjänst och särskiltboende

 

 

Handläggningstider

En ansökan om särskilt boende handläggs inom tre månader och om ansökan beviljas erbjuds du en lägenhet på ett särskilt boende inom tre månader från det att beslutet fattats. Det är inte möjligt att välja specifikt boende själv utan vilket boende du erbjuds avgörs av vart det finns en ledig lägenhet.

 

Om du inte är nöjd med beslutet

Om du är missnöjd med ditt biståndsbeslut kan du överklaga det i en skrivelse ställd till Förvaltningsrätten i Stockholms län. Skrivelsen ska lämnas till kommunens vuxenenhet eller den handläggare du har kontakt med eller skickas till:

Salems kommun, Myndighetsenheten socialförvaltningen, 144 80 Rönninge. Myndighetsenheten måste ha fått skrivelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet för att ditt öveklagande ska bli prövat.

Överklaga beslut 

Vill du ha mer information kring hur man överklagar ett beslut kan du kontakta kommunens biståndshandläggare.

 

Synpunkter och klagomål

Här kan du lämna förslag på hur vår verksamhet kan förbättras.

 

 

Telefon växel: 08-532 598 00

 

Ansvarig verksamhetschef: Jenny Andersson

Ansvarig äldreomsorgen: Verksamhetschef Nina Thiel


Välj hur ofta du vill få prenumerationsmail. Skriv in din e-postadress i rutan och klicka på "Prenumerera".

Intervall:

  

Nina Pettersson 2016-05-06 10:38Skriv ut